Polityka Prywatności - KAPOST Sp. z o.o.

Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne

Dane osobowe naszych klientów są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

Dbając o ochronę danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów oraz praw i wolności,  w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • Przetwarzane zgodnie z prawem.

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest KAPOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim (89-400), przy ulicy Parkowej 6, zwana dalej „Administratorem” lub „KAPOST”.

 1. Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

 • Elektronicznie na adres e-mail: kapost@kapost.pl
 • Listownie: KAPOST Sp. z o.o. ul. Parkowa 6, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie
 • Osobiście w siedzibie Administratora w godzinach funkcjonowania biura.
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Spółkę

Dane osobowe klientów przetwarzamy w celu udokumentowania sprzedaży oraz w związku ze zwolnieniem z podatku akcyzowego przy zakupie węgla. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 • obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa i Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z Ustawy z dnia 6 grudnia 2008r o podatku akcyzowym, w przypadku osób ubiegających się o zawieszenie poboru akcyzy;
 • Prawnie uzasadniony interes administratora związany z ustalaniem, dochodzeniem i obroną przed roszczeniami.
 1. Kategorie danych jakie przetwarzamy na Państwa temat w związku z zakupem opału
 •  Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa firmy), NIP, adres zamieszkania- w przypadku wystawienia faktury VAT;
 • W przypadku korzystania ze zwolnienia z opłaty akcyzowej, zgodnie z obowiązującym prawem dodatkowo będziemy przetwarzać Państwa PESEL i numer dowodu osobistego.
 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez 5 lat licząc os końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura.

 1. Jak dbamy o przetwarzane dane osobowe

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy;
 • Notyfikacja naruszeń;
 • Retencja danych;
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

 1. Prawa osób, których dane dotyczą
 • prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa uodo.gov.pl).

W celu realizacji powyższych praw zapraszamy do kontaktu poprzez kontakt na adres e-mail: kapost@kapost.pl

W przypadku żądania realizacji prawa do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dokładamy wszelkiej staranności aby skutecznie poinformować o tym administratorów, którym ujawniono dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernych wysiłków.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty świadczące usługi wsparcia IT dla Administratora.

 1. Informacja o konieczności podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz brak podania danych osobowych wymaganych przez ustawę o podatku akcyzowym (seria i numer dowodu osobistego, numer PESEL), skutkuje brakiem możliwości zwolnienia z opłaty akcyzowej.

 1. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe klientów są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie są poddawane procesom automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowaniu.

 1. Pliki Cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.kapost.pl nie przechowuje poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.kapost.pl  należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

 1. Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z nami za pomocą Facebooka

Facebook jest administratorem danych swoich użytkowników i przetwarza je na podstawie własnych regulaminów i polityk. Jednak jeśli wchodzisz z nami w relacje za pośrednictwem Facebook (polubienie naszego fanpage, reakcja na posty, udostępnianie ich itp.) to Kapost Sp. z o.o. staje się również Administratorem Twoich danych osobowych. Zakres danych jaki przetwarzamy za pośrednictwem Fanpage to: identyfikator użytkownika, nick, imię i nazwisko, zdjęcia, informacje zawarte na Twoim profilu, treść prywatnych wiadomości w komentarzach kierowanych do nas.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na utrzymaniu relacji z użytkownikami zainteresowanymi naszymi usługami i rozwojem oraz na udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości.

Jeżeli chcesz zachować poufność danych zawartych w kierowanych do nas wiadomościach zachęcamy do korzystania z adresów e-mail i numerów telefonów umieszczonych na naszej stronie www.kapost.pl. W trakcie kontaktu poprzez wskazane adresy posiadamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem Facebook z innymi danymi jakie nam przekazujesz innymi kanałami chyba, że wyślesz nam  prywatną wiadomość, w której przekażesz nam adres e-mail lub inne dane kontaktowe, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy danych osób kontaktujących się za pośrednictwem Facebook innym podmiotom, lecz może to robić administrator tego serwisu. Prosimy mieć na względzie, że właściciel portalu jako administrator danych swoich użytkowników, ma pełen dostęp to wszystkich informacji na Wasz temat.

Aktualną politykę prywatności znajdziesz tu: Polityka prywatności